Αποχέτευση

  • Εγκαταστάσεις παντός τύπου αποχετευτικών αγωγών
  • Αποχετευτικά συστήματα ομβρίων και λυμάτων
  • Αντλίες λυμάτων όλων των τύπων
  • Σχάρες ομβρίων νερών
  • Απόφραξη